صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۸۳ ۱.۰۲ ۱,۹۶۹.۱۸ ۴,۰۳۵.۵۱
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۶۲۰.۸۷ ۵۵۷.۵۶
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۲.۳) (۲.۵۴) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۳۹.۴ ۳۷.۲۲
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۱.۱۴) (۱.۰۷) (۹۸.۴۹) (۹۸)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۰.۴۸) (۰.۵۱) (۸۲.۶۵) (۸۴.۳۷)
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۲۵۴.۳ ۲۶۷.۸۷
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ (۰.۱) ۰.۰۷ (۳۱.۱۵) ۲۹.۳۹
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۰.۲۹) (۰.۳۸) (۶۵.۷۷) (۷۵.۰۱)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۴۲ ۰.۶۵ ۳۶۴.۵ ۹۵۹.۸۱
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰.۵۴ ۰.۸۱ ۶۱۲.۰۷ ۱,۷۹۷.۵۹
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۱۸.۶۱ ۹.۱۱
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (۰.۸۱) (۰.۹) (۹۴.۸۱) (۹۶.۳۶)
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰