صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲۸) (۰.۳۴) (۶۴.۲۵) (۷۱.۳۵)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۲۷) (۰.۲۳) (۶۲.۶۲) (۵۷.۵۴)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۱۶) (۰.۱۱) (۴۳.۳۵) (۳۲.۴)
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۳۷۲.۳۲ ۳۷۰.۲
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۲) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۱۴ (۰.۰۲) ۶۷.۱۸ (۵.۶۳)
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۲۹ ۰.۲۱ ۱۸۹.۵۷ ۱۱۵.۲۳
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ (۰.۰۵) ۰.۴۳ (۱۵.۹۷)
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۲۲) (۰.۲۸) (۵۵.۰۵) (۶۴.۱۷)
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۵۳) (۰.۹۹) (۸۵.۷۶) (۹۷.۳۸)
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۷۷ ۰.۶۹ ۱,۵۳۱.۷۷ ۱,۱۴۹.۵۸
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۸۲ ۱.۱۶ ۱,۸۵۹.۵۲ ۶,۶۳۳.۸۹
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۱۶ ۰.۲۹ ۷۶.۴۷ ۱۸۲.۷۲
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۱۳ ۰.۰۵ ۵۹.۵۷ ۱۸.۱۳