صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۲.۱۷ ۲.۱۲ ۲۴۹,۴۱۷.۸۸ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰.۹۷ ۰.۸۷ ۳,۳۱۳.۹۴ ۲,۲۷۶.۶۶
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۰.۴۲ (۰.۱۹) ۳۵۴.۴۸ (۵۰.۴۲)
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (۰.۷۹) (۰.۸۶) (۹۴.۵۴) (۹۵.۸)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰.۸۴ ۰.۶۸ ۱,۹۸۷.۰۸ ۱,۰۷۶.۸۴
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰.۵۳ ۰.۳۸ ۵۸۰.۹۶ ۲۹۶.۶۴
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۲۵۱.۷۶ ۳۷۸.۷۴
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۰.۱۴ ۰.۳۸ ۶۸.۳۳ ۳۰۶.۴۶
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱.۸۷ ۱.۷۱ ۸۷,۵۸۷.۵۷ ۴۷,۷۶۹.۵۲
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۲.۳۸ ۲.۲ ۵۴۳,۸۲۷.۴ ۲۸۳,۲۳۶.۰۶
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱.۳۲ ۱.۵۶ ۱۱,۹۳۸.۶۵ ۲۸,۵۵۶.۰۲
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۱۲۶.۹۲ ۱۸۹.۱۱
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ (۰.۰۵) ۰.۲۸ (۱۶.۷۵) ۱۷۶.۱۵
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱.۱۸ ۱.۲۵ ۷,۱۳۴.۰۹ ۹,۲۴۷.۵۱
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰