صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/15 239,091 237,632 237,632 0 9,295 249,986,278 94,518 175,372,001 74,614,277 17,730,767,855,390
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/15 240,091 238,632 238,632 0 9,295 249,986,278 94,518 175,372,001 74,614,277 17,805,382,132,390
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/14 240,389 238,929 238,929 0 2,701 249,976,983 36,881 175,277,483 74,699,500 17,847,865,190,954
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/13 240,739 239,278 239,278 0 9,912 249,974,282 12,304 175,240,602 74,733,680 17,882,099,714,140
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/12 241,193 239,730 239,730 0 0 249,964,370 0 175,228,298 74,736,072 17,916,457,630,360
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/11 241,137 239,678 239,678 0 0 249,964,370 0 175,228,298 74,736,072 17,912,583,068,859
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/10 241,147 239,688 239,688 0 12,931 249,964,370 18,388 175,228,298 74,736,072 17,913,311,701,140
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/09 241,093 239,634 239,634 0 14,338 249,951,439 16,701 175,209,910 74,741,529 17,910,612,455,397
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/08 241,201 239,748 239,748 0 21,235 249,937,101 57,191 175,193,209 74,743,892 17,919,678,978,729
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/07 240,252 238,798 238,798 0 29,358 249,915,866 68,092 175,136,018 74,779,848 17,857,255,362,800
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/06 239,960 238,506 238,506 0 117,978 249,886,508 10,990 175,067,926 74,818,582 17,844,658,632,211
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/05 239,886 238,425 238,425 0 0 249,768,530 0 175,056,936 74,711,594 17,813,144,687,548
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/04 240,210 238,743 238,743 0 0 249,768,530 0 175,056,936 74,711,594 17,836,848,613,337
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/03 240,214 238,748 238,748 0 4,124 249,768,530 34,072 175,056,936 74,711,594 17,837,206,885,468
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/02 240,211 238,744 238,744 0 3,051 249,764,406 55,761 175,022,864 74,741,542 17,844,119,456,136
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/09/01 239,905 238,441 238,441 0 7,826 249,761,355 5,692 174,967,103 74,794,252 17,834,023,162,700
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/08/30 240,070 238,602 238,602 0 7,275 249,753,529 125,039 174,961,411 74,792,118 17,845,568,739,986
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/08/29 239,274 237,792 237,792 0 7,185 249,746,254 10,913 174,836,372 74,909,882 17,812,995,474,507
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/08/28 238,223 236,751 236,751 0 0 249,739,069 0 174,825,459 74,913,610 17,735,836,097,004
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/08/27 241,162 239,672 239,672 0 0 249,739,069 0 174,825,459 74,913,610 17,954,674,482,251