صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/06 330,688 328,512 328,512 0 73,545 263,861,714 4,192 194,533,613 69,328,101 22,775,089,192,529
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/05 328,700 326,533 326,533 0 0 263,788,169 0 194,529,421 69,258,748 22,615,282,329,577
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/04 325,104 322,962 322,962 0 0 263,788,169 0 194,529,421 69,258,748 22,367,938,667,198
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/03 325,110 322,968 322,968 0 0 263,788,169 0 194,529,421 69,258,748 22,368,370,998,149
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/02 325,116 322,975 322,975 0 0 263,788,169 0 194,529,421 69,258,748 22,368,818,499,318
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/01/01 325,122 322,980 322,980 0 0 263,788,169 0 194,529,421 69,258,748 22,369,203,617,628
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/29 325,135 322,993 322,993 0 58,146 263,788,169 15,949 194,529,421 69,258,748 22,370,101,003,312
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/28 325,076 322,933 322,933 0 78,477 263,730,023 11,659 194,513,472 69,216,551 22,352,313,278,296
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/27 317,420 315,326 315,326 0 0 263,651,546 0 194,501,813 69,149,733 21,804,734,146,930
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/26 303,124 301,130 301,130 0 0 263,651,546 0 194,501,813 69,149,733 20,823,040,841,127
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/25 303,113 301,119 301,119 0 54,399 263,651,546 21,983 194,501,813 69,149,733 20,822,278,882,156
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/24 303,279 301,282 301,282 0 21,487 263,597,147 150,425 194,479,830 69,117,317 20,823,781,308,260
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/23 296,317 294,354 294,354 0 17,684 263,575,660 389,270 194,329,405 69,246,255 20,382,915,411,081
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/22 296,642 294,680 294,680 0 29,352 263,557,976 117,945 193,940,135 69,617,841 20,514,978,620,618
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/21 296,427 294,457 294,457 0 189,661 263,528,624 18,013 193,822,190 69,706,434 20,525,567,760,886
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/20 302,659 300,638 300,638 0 0 263,338,963 0 193,804,177 69,534,786 20,904,789,789,413
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/19 301,888 299,864 299,864 0 0 263,338,963 0 193,804,177 69,534,786 20,850,958,858,473
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/18 301,894 299,870 299,870 0 0 263,338,963 0 193,804,177 69,534,786 20,851,395,055,984
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/17 301,894 299,870 299,870 0 20,249 263,338,963 16,185 193,804,177 69,534,786 20,851,377,971,825
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1401/12/16 301,958 299,933 299,933 0 28,713 263,318,714 439,924 193,787,992 69,530,722 20,854,583,106,869