صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/23 235,986 234,613 234,613 0 0 241,285,565 0 152,993,046 88,292,519 20,714,555,905,566
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/22 235,992 234,619 234,619 0 3,315 241,285,565 64,047 152,993,046 88,292,519 20,715,125,376,742
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/21 235,953 234,581 234,581 0 6,617 241,282,250 72,007 152,928,999 88,353,251 20,726,024,058,293
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/20 239,592 238,200 238,200 0 31,896 241,275,633 93,108 152,856,992 88,418,641 21,061,279,949,609
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/19 244,831 243,404 243,404 0 213,313 241,243,737 116,011 152,763,884 88,479,853 21,536,345,153,689
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/18 244,365 242,940 242,940 0 16,601 241,030,424 96,898 152,647,873 88,382,551 21,471,613,372,894
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/17 245,419 243,987 243,987 0 0 241,013,823 0 152,550,975 88,462,848 21,583,827,128,377
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/16 249,615 248,154 248,154 0 0 241,013,823 0 152,550,975 88,462,848 21,952,436,265,201
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/15 250,621 249,160 249,160 0 16,464 241,013,823 100,280 152,550,975 88,462,848 22,041,430,849,243
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/15 249,621 248,160 248,160 0 16,464 241,013,823 100,280 152,550,975 88,462,848 21,952,968,001,243
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/14 250,574 249,115 249,115 0 0 240,997,359 0 152,450,695 88,546,664 22,058,302,396,893
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/13 250,515 249,057 249,057 0 18,657 240,997,359 78,070 152,450,695 88,546,664 22,053,178,714,255
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/12 250,466 249,008 249,008 0 19,259 240,978,702 64,888 152,372,625 88,606,077 22,063,654,252,453
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/11 249,777 248,325 248,325 0 12,523 240,959,443 35,179 152,307,737 88,651,706 22,014,429,177,015
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/10 249,499 248,050 248,050 0 0 240,946,920 0 152,272,558 88,674,362 21,995,671,779,485
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/09 242,781 241,382 241,382 0 0 240,946,920 0 152,272,558 88,674,362 21,404,430,837,430
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/08 242,784 241,385 241,385 0 13,808 240,946,920 44,683 152,272,558 88,674,362 21,404,663,195,117
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/07 242,793 241,395 241,395 0 10,665 240,933,112 14,001 152,227,875 88,705,237 21,413,006,938,526
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/06 240,980 239,597 239,597 0 0 240,922,447 0 152,213,874 88,708,573 21,254,333,247,109
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/05 239,695 238,321 238,321 0 12,909 240,922,447 43,087 152,213,874 88,708,573 21,141,135,379,768