صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/07 32,588 32,372 32,372 0 130,453 911,450,053 254,100 225,496,884 685,953,169 22,205,433,222,409
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/06 32,531 32,315 32,315 0 68,886 911,319,600 890,105 225,242,784 686,076,816 22,170,775,600,229
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/05 32,491 32,277 32,277 0 85,537 911,250,714 444,003 224,352,679 686,898,035 22,170,697,287,644
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/04 32,403 32,189 32,189 0 0 911,165,177 0 223,908,676 687,256,501 22,121,936,493,524
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/03 32,430 32,215 32,215 0 0 911,165,177 0 223,908,676 687,256,501 22,140,212,024,153
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/02 32,431 32,216 32,216 0 99,230 911,165,177 129,403 223,908,676 687,256,501 22,140,753,795,883
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/09/01 32,431 32,217 32,217 0 1,241,735 911,065,947 141,144 223,779,273 687,286,674 22,142,248,668,521
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/30 32,403 32,186 32,186 0 998,594 909,824,212 1,138,193 223,638,129 686,186,083 22,085,798,593,874
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/29 32,408 32,191 32,191 0 401,997 908,825,618 396,258 222,499,936 686,325,682 22,093,592,233,196
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/28 32,552 32,335 32,335 0 64,059 908,423,621 231,377 222,103,678 686,319,943 22,191,873,286,389
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/27 32,594 32,377 32,377 0 0 908,359,562 0 221,872,301 686,487,261 22,226,128,898,070
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/26 32,719 32,501 32,501 0 0 908,359,562 0 221,872,301 686,487,261 22,311,338,524,246
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/25 32,719 32,501 32,501 0 54,039 908,359,562 305,732 221,872,301 686,487,261 22,311,854,920,638
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/24 32,720 32,502 32,502 0 102,655 908,305,523 123,964 221,566,569 686,738,954 22,320,542,267,272
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/23 32,779 32,560 32,560 0 126,809 908,202,868 335,093 221,442,605 686,760,263 22,361,223,901,705
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/22 32,945 32,725 32,725 0 151,273 908,076,059 639,585 221,107,512 686,968,547 22,481,343,700,921
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/21 32,927 32,708 32,708 0 134,099 907,924,786 89,516 220,467,927 687,456,859 22,485,278,935,148
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/20 32,960 32,740 32,740 0 0 907,790,687 0 220,378,411 687,412,276 22,505,774,835,407
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/19 32,935 32,715 32,715 0 0 907,790,687 0 220,378,411 687,412,276 22,488,430,178,455
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1402/08/18 32,936 32,715 32,715 0 1,069,634 907,790,687 238,681 220,378,411 687,412,276 22,488,961,569,554