صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/28 211,647 210,414 210,414 0 1,078 242,394,822 65,001 158,630,033 83,764,789 17,625,273,993,866
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/27 215,709 214,449 214,449 0 1,079 242,393,744 111,499 158,565,032 83,828,712 17,976,948,193,840
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/26 216,255 214,991 214,991 0 925 242,392,665 54,135 158,453,533 83,939,132 18,046,125,862,190
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/25 218,329 217,051 217,051 0 0 242,391,740 0 158,399,398 83,992,342 18,230,623,226,090
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/24 219,972 218,681 218,681 0 0 242,391,740 0 158,399,398 83,992,342 18,367,563,886,070
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/23 219,973 218,683 218,683 0 1,148 242,391,740 19,943 158,399,398 83,992,342 18,367,677,248,261
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/22 219,974 218,684 218,684 0 3,155 242,390,592 85,697 158,379,455 84,011,137 18,371,899,942,992
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/21 220,231 218,938 218,938 0 105 242,387,437 24,346 158,293,758 84,093,679 18,411,281,561,764
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/20 220,140 218,848 218,848 0 205,853 242,387,332 120,790 158,269,412 84,117,920 18,409,001,554,876
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/19 221,343 220,040 220,040 0 865 242,181,479 52,050 158,148,622 84,032,857 18,490,569,605,610
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/18 225,472 224,141 224,141 0 0 242,180,614 0 158,096,572 84,084,042 18,846,649,326,000
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/17 225,785 224,449 224,449 0 0 242,180,614 0 158,096,572 84,084,042 18,872,605,743,769
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/16 225,786 224,451 224,451 0 761 242,180,614 186,648 158,096,572 84,084,042 18,872,740,685,569
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/15 226,784 225,451 225,451 0 677 242,179,853 54,427 157,909,924 84,269,929 18,998,748,475,076
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/15 225,784 224,451 224,451 0 677 242,179,853 54,427 157,909,924 84,269,929 18,914,478,546,076
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/14 226,930 225,596 225,596 0 1,850 242,179,176 62,416 157,855,497 84,323,679 19,023,082,497,659
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/13 229,240 227,901 227,901 0 6,764 242,177,326 125,431 157,793,081 84,384,245 19,231,290,982,260
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/12 229,698 228,358 228,358 0 8,487 242,170,562 74,004 157,667,650 84,502,912 19,296,919,115,000
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/11 229,741 228,401 228,401 0 0 242,162,075 0 157,593,646 84,568,429 19,315,500,878,469
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/10/10 231,894 230,540 230,540 0 0 242,162,075 0 157,593,646 84,568,429 19,496,407,630,024