صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.08.30 ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.08.30 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
3 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.08.30 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
4 تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
6 دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
7 تصمیمات مجمع - جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
8 تصمیمات مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
10 دعوت به مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
سایز صفحه