صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.23 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
32 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
33 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
34 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
35 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
36 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
37 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
38 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
39 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
40 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
سایز صفحه