صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/10 1398/01/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 پرنفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 97 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه 97 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/20 1397/08/20 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397.06.31 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 عملکرد سالانه منتهی به 1397.06.31 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1397.06.31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/11 1397/06/11 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه 1394 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت 97 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین 97 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند 96 دانلود
1396/12/12 1396/12/12 پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن 96 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 پرتفوی ماهانه منتهی به دی 96 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر 96 دانلود
1396/08/16 1396/08/16 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1396.06.31 دانلود
1396/07/19 1396/07/19 عملکرد سالانه منتهی به 1396.06.31 دانلود
1396/07/19 1396/07/19 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1396.06.31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهای مالی نه ماهه امید توسعه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/19 1396/02/19 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 1395/12/30 دانلود
1396/01/28 1396/01/28 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 1395/12/30 دانلود
1396/01/28 1396/01/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395.12.30 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/04 1395/08/04 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1395.06.31 دانلود
1395/07/25 1395/07/25 عملکرد سالانه منتهی به 1395.06.31 دانلود
1395/07/25 1395/07/25 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1395.06.31 دانلود
1395/04/21 1395/04/21 عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/21 1395/04/21 صورتهای مالی نه ماهه امید توسعه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/20 1395/02/20 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه امید توسعه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/24 1395/01/24 عملکرد شش ماهه امید توسعه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/24 1395/01/24 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه امید توسعه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/10/20 1394/10/20 صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/10/20 1394/10/20 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذر1394 دانلود
1394/08/19 1394/08/19 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/07/20 1394/07/20 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1394.06.31 دانلود
1394/07/20 1394/07/20 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1394.06.31 دانلود
1394/04/14 1394/04/14 عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/14 1394/04/14 صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه امید توسعه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/02/22 1394/02/22 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه امید توسعه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/01/29 1394/01/29 عملکرد شش ماهه امید توسعه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/01/29 1394/01/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه امید توسعه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1393/10/22 1393/10/22 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذز ماه 1393 دانلود
1393/10/22 1393/10/22 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آذز ماه 1393 دانلود
1393/08/18 1393/08/18 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/27 1393/07/27 عملکرد سالانه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/27 1393/07/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/04/25 1393/04/25 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1393.03.31 دانلود
1393/04/25 1393/04/25 Omid tose 9 mahe -1393.03.31 amalkard دانلود
1393/02/14 1393/02/14 Omidtose 6 mahe 1392.12.29 hesabresi shodeh دانلود
1393/01/25 1393/01/25 Omidtose 6 mahe -1392.12.29 دانلود
1393/01/25 1393/01/25 Omid tose 6 mahe -1392.12.29 amalkard دانلود
1392/10/15 1392/10/15 Omid tose 3 mahe-1392.09.30 دانلود
1392/10/15 1392/10/15 Omid tose 3 mahe-1392.09.30 amalkard دانلود
1392/08/19 1392/08/19 Omidtose 1 sale-1392.06.31 hesabresi shodeh دانلود
1392/07/22 1392/07/22 Omid tose 1sale-1392.06.31 دانلود
1392/07/22 1392/07/22 Omid tose 1sale-1392.06.31 amalkard دانلود
1392/04/22 1392/04/22 امیدتوسعه-سه ماه و 25 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392-عملکرد دانلود
1392/04/22 1392/04/22 امیدتوسعه-سه ماه و 25 روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 دانلود
1392/02/25 1392/02/25 امید توسعه-25روزه منتهی به 30 اسفند -حسابرسی شده1391 دانلود
1392/01/26 1392/01/26 صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 دانلود
1392/01/26 1392/01/26 امید توسعه-25روزه منتهی به 30 اسفند-عملکرد دانلود