صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۱۰ ۲۶.۹۲ % ۲۰,۰۳۹ ۲۰.۷۴ % ۵۰,۱۴۸ ۵۱.۹ % ۴۲۲ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۰۵۲ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۱۸ % ۴۱۳ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۰۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲ % ۴۰۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۴۰۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۲ % ۳۹۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۰۵۵ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۴ % ۳۸۶ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۰۵۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۵ % ۳۷۷ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۰۵۷ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۷ % ۳۶۸ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۰۵۸ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۹ % ۳۵۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %