صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۷,۴۷۳,۵۹۴ ۳۳ % ۱۴,۱۲۶,۰۵۱ ۶۲.۳۷ % ۴۶۶,۰۰۴ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۲۵ ۰.۵۱ % ۴۶۹,۲۰۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۷,۵۲۷,۸۷۳ ۳۳.۲ % ۱۴,۰۶۵,۲۲۹ ۶۲.۰۴ % ۴۷۵,۹۶۴ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۶۸ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۸۱۶ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۷,۵۲۷,۸۷۳ ۳۳.۲ % ۱۴,۰۶۵,۲۲۹ ۶۲.۰۴ % ۴۷۵,۸۵۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۵۸ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۵۱۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۷,۵۲۷,۸۷۳ ۳۳.۲ % ۱۴,۰۶۵,۲۲۹ ۶۲.۰۵ % ۴۷۵,۷۵۴ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۲۴ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۲۲۰ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۷,۵۵۹,۲۹۴ ۳۳.۲۸ % ۱۴,۱۰۷,۹۵۴ ۶۲.۱ % ۴۷۶,۰۸۷ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۷۴۸ ۰.۴۶ % ۴۷۰,۰۴۵ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۷,۶۰۰,۹۶۱ ۳۳.۲۸ % ۱۴,۱۸۴,۳۹۸ ۶۲.۱ % ۴۷۵,۶۷۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۲ ۰.۰۸ % ۵۶۲,۶۴۶ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۷,۶۲۹,۱۱۷ ۳۳.۴ % ۱۴,۱۳۹,۴۵۷ ۶۱.۹ % ۴۷۵,۴۳۹ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۳۸ ۰.۱۴ % ۵۶۷,۲۲۲ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۷,۶۳۵,۴۵۵ ۳۳.۴ % ۱۴,۲۴۸,۲۰۶ ۶۲.۳۳ % ۴۷۵,۱۶۵ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۱ ۰.۱ % ۴۷۹,۲۴۵ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۷,۶۲۷,۷۹۵ ۳۳.۳۴ % ۱۴,۲۴۵,۳۷۷ ۶۲.۲۷ % ۴۷۴,۹۰۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۲۳ ۰.۰۸ % ۵۱۱,۲۱۸ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۷,۶۲۷,۷۹۵ ۳۳.۳۴ % ۱۴,۲۴۵,۳۷۷ ۶۲.۲۷ % ۴۷۴,۷۹۶ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۲۲ ۰.۰۸ % ۵۱۰,۹۲۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %