صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۶,۸۹۳,۰۳۲ ۳۱.۲۶ % ۱۳,۷۳۷,۴۳۱ ۶۲.۳۱ % ۵۲۰,۳۶۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۰۸۶ ۱.۹۶ % ۴۶۵,۴۵۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۶,۸۳۶,۶۱۷ ۳۱.۲۲ % ۱۳,۶۱۳,۹۸۳ ۶۲.۱۸ % ۵۱۹,۷۰۹ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۹۸۹ ۲.۱۱ % ۴۶۵,۱۶۴ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۶,۸۰۵,۳۵۷ ۳۱.۲۴ % ۱۳,۵۲۹,۹۹۹ ۶۲.۱۲ % ۵۴۵,۷۸۴ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۸۶,۱۵۱ ۱.۷۷ % ۵۱۳,۵۵۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۶,۹۳۸,۷۸۱ ۳۱.۱۲ % ۱۳,۹۰۰,۸۵۰ ۶۲.۳۴ % ۵۴۷,۹۷۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۰۵۳ ۱.۷۸ % ۵۱۳,۲۳۷ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۶,۹۳۸,۷۸۱ ۳۱.۱۲ % ۱۳,۹۰۰,۸۵۰ ۶۲.۳۵ % ۵۴۷,۸۷۲ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۰۵۳ ۱.۷۸ % ۵۱۲,۹۱۶ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۶,۹۳۸,۷۸۱ ۳۱.۱۲ % ۱۳,۹۰۰,۸۵۰ ۶۲.۳۵ % ۵۴۷,۷۶۹ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۰۵۳ ۱.۷۸ % ۵۱۲,۵۹۵ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۶,۹۳۱,۳۲۹ ۳۱.۱ % ۱۳,۸۸۸,۹۶۰ ۶۲.۳۳ % ۵۴۶,۸۲۳ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۷۰۹ ۱.۷۹ % ۵۱۸,۲۶۲ ۲.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۷,۰۰۴,۰۳۳ ۳۱.۰۸ % ۱۴,۰۷۰,۸۶۶ ۶۲.۴۳ % ۵۴۶,۹۴۵ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۸۶,۶۹۷ ۱.۷۲ % ۵۳۰,۲۴۳ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۶,۹۶۷,۵۹۵ ۳۰.۳۶ % ۱۴,۲۱۵,۱۲۹ ۶۱.۹۵ % ۵۴۶,۲۶۲ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۸۹۹ ۲.۸۳ % ۵۷۰,۵۷۹ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۶,۹۰۸,۹۱۵ ۳۰.۱۱ % ۱۴,۲۷۱,۶۹۰ ۶۲.۲ % ۱,۱۲۱,۳۱۵ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۴۷ ۰.۵۵ % ۵۱۸,۱۲۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %