صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۷,۶۲۷,۷۹۵ ۳۳.۳۴ % ۱۴,۲۴۵,۳۷۷ ۶۲.۲۷ % ۴۷۴,۶۹۲ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۱۲ ۰.۰۸ % ۵۱۰,۶۲۸ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۷,۵۸۴,۱۲۷ ۳۳.۱۹ % ۱۴,۲۰۲,۸۹۳ ۶۲.۱۷ % ۵۲۴,۰۲۶ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۳۲ ۰.۳ % ۴۶۷,۸۰۸ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۷,۱۶۳,۳۱۳ ۳۱.۶۴ % ۱۴,۲۸۹,۸۰۶ ۶۳.۱۳ % ۵۲۴,۴۱۴ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۶۲۸ ۰.۸۵ % ۴۶۷,۵۱۲ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۷,۱۲۱,۲۲۹ ۳۱.۴۲ % ۱۴,۱۶۶,۵۳۳ ۶۲.۵ % ۵۲۴,۰۳۹ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۸۷,۴۱۲ ۱.۷۱ % ۴۶۷,۲۱۸ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۶,۹۷۵,۰۰۱ ۳۱.۱۵ % ۱۴,۰۱۳,۱۴۴ ۶۲.۵۷ % ۵۲۳,۵۸۶ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۱۵,۹۲۳ ۱.۸۶ % ۴۶۶,۹۲۳ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۶,۸۹۲,۰۶۴ ۳۱.۴ % ۱۳,۶۵۰,۵۲۷ ۶۲.۱۹ % ۵۲۲,۸۷۸ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۶۶۲ ۱.۹ % ۴۶۶,۶۲۹ ۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۶,۸۹۲,۰۶۴ ۳۱.۴ % ۱۳,۶۵۰,۵۲۷ ۶۲.۱۹ % ۵۲۲,۷۷۴ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۵۹۲ ۱.۹ % ۴۶۶,۳۳۵ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۶,۸۹۲,۰۶۴ ۳۱.۴ % ۱۳,۶۵۰,۵۲۷ ۶۲.۱۹ % ۵۲۲,۶۷۰ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۵۶۲ ۱.۹ % ۴۶۶,۰۴۲ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۶,۸۹۶,۴۶۷ ۳۱.۲۶ % ۱۳,۷۵۰,۴۲۱ ۶۲.۳۳ % ۵۲۲,۵۲۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۱۴۴ ۱.۹۳ % ۴۶۵,۷۴۹ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %