صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۷,۰۵۷,۸۱۹ ۲۹.۲۶ % ۱۴,۳۲۷,۴۹۰ ۵۹.۳۹ % ۱,۵۷۱,۳۴۸ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۰۵۰ ۱.۸۲ % ۷۲۸,۲۹۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۷,۰۵۷,۸۱۹ ۲۹.۲۶ % ۱۴,۳۲۷,۴۹۰ ۵۹.۳۹ % ۱,۵۷۱,۱۸۸ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۳۸,۹۴۲ ۱.۸۲ % ۷۲۷,۸۴۲ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۷,۰۷۴,۱۷۵ ۲۹.۰۵ % ۱۴,۳۷۶,۹۵۴ ۵۹.۰۴ % ۱,۴۵۱,۷۳۲ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۷۲۰,۳۰۵ ۲.۹۶ % ۷۲۷,۳۹۱ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۷,۰۶۹,۸۸۰ ۲۹.۰۲ % ۱۴,۴۴۶,۲۲۵ ۵۹.۳ % ۱,۰۸۱,۰۸۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷,۷۱۲ ۴.۲۶ % ۷۲۶,۹۴۲ ۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۷,۰۵۹,۲۴۶ ۲۹.۷۵ % ۱۴,۶۱۱,۷۹۳ ۶۱.۵۷ % ۶۳۳,۶۸۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۲۲۴ ۲.۲۲ % ۹۰۰,۷۶۱ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۷,۰۲۲,۸۱۸ ۲۹.۷۱ % ۱۴,۶۸۲,۰۱۶ ۶۲.۱۲ % ۶۳۰,۳۱۱ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۵۳۹ ۲.۱ % ۸۰۴,۲۲۳ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۷,۰۲۲,۸۱۸ ۲۹.۷۱ % ۱۴,۶۸۲,۰۱۶ ۶۲.۱۲ % ۶۳۰,۲۱۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۴۳۷ ۲.۱ % ۸۰۳,۷۶۴ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۷,۰۲۲,۸۱۸ ۲۹.۷۱ % ۱۴,۶۸۲,۰۱۶ ۶۲.۱۳ % ۶۳۰,۱۰۸ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۵,۷۳۷ ۲.۱ % ۸۰۳,۳۰۶ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۷,۰۲۲,۸۱۸ ۲۹.۷۲ % ۱۴,۶۸۲,۰۱۶ ۶۲.۱۲ % ۶۳۰,۰۰۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۵,۷۳۶ ۲.۱ % ۸۰۲,۸۴۸ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۷,۰۳۱,۰۲۹ ۲۹.۷۹ % ۱۴,۶۷۵,۰۰۶ ۶۲.۱۷ % ۶۲۰,۵۷۱ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۰۳,۲۸۰ ۲.۱۳ % ۷۷۵,۰۴۴ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %