صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۶,۸۶۵,۷۲۸ ۲۹.۱۹ % ۱۴,۲۷۶,۳۳۵ ۶۰.۶۹ % ۱,۵۴۵,۳۵۰ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۸۸ ۰.۷۶ % ۶۵۷,۱۲۹ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۶,۹۵۰,۷۹۰ ۲۸.۷۳ % ۱۴,۳۷۸,۶۸۴ ۵۹.۴۳ % ۱,۶۸۳,۳۹۲ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۲۵,۷۹۷ ۲.۱۷ % ۶۵۶,۷۲۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۶,۹۸۳,۳۰۸ ۲۹ % ۱۴,۲۲۵,۵۵۴ ۵۹.۰۸ % ۱,۶۸۲,۳۱۶ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۲۷۷ ۲.۲۱ % ۶۵۶,۳۱۵ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۶,۹۸۳,۳۰۸ ۲۹ % ۱۴,۲۲۵,۵۵۴ ۵۹.۰۸ % ۱,۶۸۲,۱۵۵ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۲۷۷ ۲.۲۱ % ۶۵۵,۹۰۹ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۶,۹۸۳,۳۰۸ ۲۹ % ۱۴,۲۲۵,۵۵۴ ۵۹.۰۹ % ۱,۶۸۱,۹۹۳ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۰۷۸ ۲.۲۱ % ۶۵۵,۵۰۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۶,۹۹۴,۴۵۲ ۲۹.۴۶ % ۱۳,۸۶۳,۷۶۳ ۵۸.۳۸ % ۱,۶۷۸,۰۱۰ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۲۸۳ ۱.۳ % ۹۰۰,۵۵۶ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۷,۰۱۹,۲۹۸ ۲۹.۵۱ % ۱۳,۸۹۱,۱۷۶ ۵۸.۴۱ % ۱,۶۷۶,۴۴۹ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۳۰۲ ۱.۳ % ۸۸۵,۳۱۳ ۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۷,۰۵۷,۷۴۴ ۲۹.۳۶ % ۱۴,۲۶۴,۳۴۰ ۵۹.۳۲ % ۱,۶۷۰,۶۱۸ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۵۰۸ ۱.۳۴ % ۷۲۸,۳۸۴ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۷,۰۵۷,۷۴۴ ۲۹.۳۶ % ۱۴,۲۶۴,۳۴۰ ۵۹.۳۳ % ۱,۶۷۰,۴۵۸ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۳۹۱ ۱.۳۴ % ۷۲۷,۹۳۲ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۷,۰۵۷,۸۱۹ ۲۹.۲۶ % ۱۴,۳۲۷,۴۹۰ ۵۹.۳۸ % ۱,۵۷۱,۵۰۸ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۴۳۳ ۱.۸۲ % ۷۲۸,۷۴۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %