صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۶,۸۰۴,۲۵۰ ۲۹.۸۹ % ۱۴,۰۶۸,۶۰۹ ۶۱.۸ % ۱,۲۲۱,۸۹۴ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۲۶ ۰.۱۹ % ۶۲۷,۲۶۵ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۶,۷۶۶,۶۱۲ ۲۹.۷۱ % ۱۳,۹۸۹,۹۱۹ ۶۱.۴۲ % ۱,۳۴۹,۴۷۶ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۲۸ ۰.۱۲ % ۶۴۲,۹۶۶ ۲.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۶,۷۳۸,۲۲۵ ۲۹.۵۳ % ۱۳,۸۷۴,۹۶۵ ۶۰.۷۹ % ۱,۵۰۱,۲۱۷ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۶۸ ۰.۲۸ % ۶۴۲,۵۶۶ ۲.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۶,۸۴۳,۰۵۵ ۲۹.۳۵ % ۱۴,۲۴۳,۹۳۱ ۶۱.۰۸ % ۱,۴۹۹,۴۹۰ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۴۲ ۰.۳۹ % ۶۴۲,۱۶۶ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۶,۸۶۶,۳۴۰ ۲۹.۲۵ % ۱۴,۳۳۱,۹۴۰ ۶۱.۰۴ % ۱,۵۴۶,۹۸۲ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۸۵ ۰.۳۱ % ۶۵۹,۱۷۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۶,۸۶۶,۳۴۰ ۲۹.۲۵ % ۱۴,۳۳۱,۹۴۰ ۶۱.۰۴ % ۱,۵۴۶,۸۲۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۸۰ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۷۶۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۶,۸۶۶,۳۴۰ ۲۹.۲۵ % ۱۴,۳۳۱,۹۴۰ ۶۱.۰۴ % ۱,۵۴۶,۶۵۸ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۷۹ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۳۵۳ ۲.۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۶,۸۶۴,۱۵۲ ۲۹.۲۶ % ۱۴,۲۵۹,۲۷۲ ۶۰.۷۷ % ۱,۵۴۵,۸۶۶ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۴۰ ۰.۵۸ % ۶۵۷,۹۴۴ ۲.۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۶,۸۶۴,۱۵۲ ۲۹.۲۶ % ۱۴,۲۵۹,۲۷۲ ۶۰.۷۷ % ۱,۵۴۵,۷۰۴ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۳۸ ۰.۵۸ % ۶۵۷,۵۳۶ ۲.۸ % ۰ ۰ %