صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۶,۹۱۴,۷۰۰ ۳۰.۳۷ % ۱۴,۰۸۸,۷۳۳ ۶۱.۸۷ % ۱,۱۲۰,۶۳۹ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۷۶ ۰.۵۶ % ۵۱۷,۷۹۹ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۶,۹۱۴,۷۰۰ ۳۰.۳۷ % ۱۴,۰۸۸,۷۳۳ ۶۱.۸۷ % ۱,۱۲۰,۵۳۷ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۷۶ ۰.۵۶ % ۵۱۷,۴۷۶ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۶,۹۱۴,۷۰۰ ۳۰.۳۷ % ۱۴,۰۸۸,۷۳۳ ۶۱.۸۸ % ۱,۱۲۰,۴۳۴ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۳۲۶ ۰.۵۶ % ۵۱۷,۱۵۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۶,۹۱۵,۸۶۳ ۳۰.۳۶ % ۱۴,۱۰۳,۰۰۲ ۶۱.۹۲ % ۱,۱۱۹,۸۸۴ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۱ ۰.۰۷ % ۶۲۲,۸۸۵ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۶,۸۸۸,۱۰۶ ۳۰.۳۵ % ۱۴,۰۳۸,۴۸۳ ۶۱.۸۷ % ۱,۱۴۴,۶۸۳ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۲ ۰.۰۳ % ۶۱۵,۱۰۰ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۶,۸۴۱,۰۳۸ ۳۰.۱۹ % ۱۳,۹۷۲,۹۱۲ ۶۱.۶۶ % ۱,۱۴۴,۵۶۷ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۵۹ ۰.۰۹ % ۶۸۱,۱۱۲ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۶,۸۱۰,۰۴۱ ۳۰.۰۶ % ۱۳,۹۹۰,۷۸۵ ۶۱.۷۶ % ۱,۲۲۳,۴۱۰ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۰۷ ۰.۱ % ۶۰۶,۳۸۳ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۶,۸۶۰,۱۰۹ ۲۹.۹۹ % ۱۴,۱۲۱,۲۴۹ ۶۱.۷۳ % ۱,۲۲۲,۷۵۶ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۶ ۰.۲۹ % ۶۰۶,۰۵۸ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۶,۸۶۰,۱۰۹ ۲۹.۹۹ % ۱۴,۱۲۱,۲۴۹ ۶۱.۷۳ % ۱,۲۲۲,۶۵۴ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۴ ۰.۲۹ % ۶۰۵,۶۸۲ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۶,۸۶۰,۱۰۹ ۲۹.۹۹ % ۱۴,۱۲۱,۲۴۹ ۶۱.۷۴ % ۱,۲۲۲,۵۵۲ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۴۳ ۰.۲۸ % ۶۰۵,۳۰۶ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %