صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۶,۹۹۸,۶۰۵ ۲۹.۷۴ % ۱۴,۶۷۸,۱۰۵ ۶۲.۳۶ % ۶۲۰,۰۴۹ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۶۳۶ ۱.۱۸ % ۹۶۰,۵۷۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۷,۰۰۱,۹۷۷ ۲۹.۶۷ % ۱۴,۶۷۴,۵۲۷ ۶۲.۱۷ % ۶۱۹,۳۵۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۳۱۳ ۱.۴۷ % ۹۵۹,۹۹۶ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۷,۰۳۴,۴۶۱ ۲۹.۸۳ % ۱۴,۷۱۵,۴۹۹ ۶۲.۳۹ % ۵۶۰,۵۴۶ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۴۱ ۱.۴۱ % ۹۴۱,۲۷۱ ۳.۹۹ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۷,۰۷۳,۴۴۵ ۲۹.۸۱ % ۱۴,۷۹۸,۹۹۷ ۶۲.۳۶ % ۵۶۲,۰۱۷ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۳۲ ۱.۲۷ % ۹۹۴,۵۷۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۷,۰۷۳,۴۴۵ ۲۹.۸۱ % ۱۴,۷۹۸,۹۹۷ ۶۲.۳۶ % ۵۶۱,۹۱۶ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۳۱ ۱.۲۷ % ۹۹۴,۰۱۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۷,۰۷۳,۴۴۵ ۲۹.۸۱ % ۱۴,۷۹۸,۹۹۷ ۶۲.۳۷ % ۵۶۱,۸۱۵ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۱۶ ۱.۲۷ % ۹۹۳,۴۵۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۷,۰۷۳,۴۴۵ ۲۹.۸۱ % ۱۴,۷۹۸,۹۹۷ ۶۲.۳۷ % ۵۶۱,۷۱۴ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۱۶ ۱.۲۷ % ۹۹۲,۸۹۹ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۷,۰۳۷,۶۳۳ ۲۹.۹۳ % ۱۴,۶۷۷,۰۵۷ ۶۲.۴۳ % ۵۶۰,۶۷۲ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۱۹۱ ۱.۱ % ۹۷۸,۴۰۴ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۶,۹۶۵,۲۶۹ ۲۹.۷۲ % ۱۴,۶۱۰,۴۸۸ ۶۲.۳۶ % ۵۶۰,۶۴۳ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۶۵,۵۱۴ ۱.۵۶ % ۹۳۰,۶۵۳ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %