صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۴۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ (۰.۴۸) ۰.۱ (۸۲.۷۱) ۴۵.۰۸
۳۲۴۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ (۰.۶۱) (۰.۲۱) (۸۹.۲۱) (۵۳.۹۹)
۳۲۴۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۰.۱ ۱.۰۲ ۴۶.۵۷ ۴,۰۳۱.۹۷
۳۲۴۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۳۲۴۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱) ۰
۳۲۴۶ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱.۸۹ ۱.۲۳ ۹۳,۶۸۸.۱۳ ۸,۶۸۶.۵
۳۲۴۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱.۷ ۱.۸۶ ۴۶,۱۴۸.۵۹ ۸۲,۳۸۵.۸۷
۳۲۴۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۲.۴۸ ۱.۶۱ ۷۶۴,۵۲۸.۱۳ ۳۳,۹۹۰.۵۷
۳۲۴۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ (۰.۶۹) ۰.۴۱ (۹۲.۱۲) ۳۴۴.۹۷
۳۲۵۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۰.۲۴ ۰.۶۷ ۱۳۵.۷۵ ۱,۰۴۴.۷۶
۳۲۵۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۴ ۰
۳۲۵۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۷ ۰
۳۲۵۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۰.۷ ۱.۱۳ ۱,۱۹۰.۸۱ ۵,۸۷۴.۶۷
۳۲۵۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۱.۱۷ ۱.۱ ۶,۸۸۳.۹۱ ۵,۲۴۳.۵۸
۳۲۵۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۱.۵۹ ۱.۵۵ ۳۱,۴۸۹.۹۱ ۲۷,۱۲۲.۳۱
۳۲۵۶ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ (۰.۵۸) (۰.۱۱) (۸۷.۸۲) (۳۳.۲)
۳۲۵۷ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ (۱.۰۷) (۰.۴۸) (۹۸.۰۶) (۸۲.۹۲)
۳۲۵۸ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۵ ۰
۳۲۵۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰