صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱۰,۶۳۶,۸۵۶ ۵۴.۲۲ % ۱,۰۷۰,۹۵۸ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۲۲,۰۵۹ ۲.۶۶ % ۱,۱۴۴,۰۳۷ ۵.۸۳ % ۶,۲۴۴,۳۵۵ ۳۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۰,۶۱۵,۲۸۷ ۵۴.۵۱ % ۱,۰۷۰,۱۰۰ ۵.۵ % ۰ ۰ % ۵۱۷,۶۷۷ ۲.۶۶ % ۱,۱۲۸,۸۱۶ ۵.۸ % ۶,۱۴۱,۶۱۷ ۳۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۱۰,۶۰۹,۹۷۳ ۵۴.۱۵ % ۱,۰۶۸,۷۲۱ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۶۰۲ ۲.۹۲ % ۱,۱۲۸,۳۴۲ ۵.۷۶ % ۶,۲۱۵,۱۴۶ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۰,۶۰۹,۹۷۳ ۵۴.۱۵ % ۱,۰۶۸,۶۳۴ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۷۱,۲۳۶ ۲.۹۲ % ۱,۱۲۷,۸۶۹ ۵.۷۶ % ۶,۲۱۵,۱۴۶ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۰,۶۰۹,۹۷۳ ۵۴.۱۶ % ۱,۰۶۸,۵۴۸ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۴۰۷ ۲.۹ % ۱,۱۲۷,۳۹۷ ۵.۷۶ % ۶,۲۱۵,۱۴۶ ۳۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۰,۴۲۲,۲۶۱ ۵۴.۱۸ % ۱,۰۶۷,۵۷۶ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۸۶۱ ۳.۰۸ % ۱,۱۲۶,۹۲۵ ۵.۸۶ % ۶,۰۲۷,۹۶۱ ۳۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۰,۳۱۵,۰۳۳ ۵۴.۳۵ % ۱,۰۶۷,۳۵۹ ۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۴۱۹ ۲.۹۹ % ۱,۱۲۶,۴۵۴ ۵.۹۴ % ۵,۹۰۲,۱۹۰ ۳۱.۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۰,۳۳۲,۶۹۹ ۵۴.۱۸ % ۱,۰۶۶,۴۷۵ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۶۵۶,۳۰۹ ۳.۴۴ % ۱,۰۷۷,۸۸۲ ۵.۶۵ % ۵,۹۴۰,۵۴۵ ۳۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰,۳۵۴,۴۵۴ ۵۴.۳۵ % ۱,۰۶۵,۴۸۸ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۶۵۲,۴۵۶ ۳.۴۲ % ۱,۰۷۷,۴۴۱ ۵.۶۶ % ۵,۹۰۱,۴۸۹ ۳۰.۹۸ % ۰ ۰ %