صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۵۷,۷۵۱ ۱۰۰ ۵,۷۷۵,۱۰۰ ۵۲۲.۰۸
۳۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۵۷,۴۸۱ ۱۰۰ ۵,۷۴۸,۱۰۰ ۷۲.۹۴
۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۵۸,۱۰۲ ۱۰۰ ۵,۸۱۰,۲۰۰ ۶.۲۷
۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۵۸,۳۶۵ ۱۰۰ ۵,۸۳۶,۵۰۰ (۳۳.۹۶)
۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۵۸,۸۵۷ ۱۰۰ ۵,۸۸۵,۷۰۰ (۶۲.۲۵)
۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۵۹,۵۲۵ ۱۰۰ ۵,۹۵۲,۵۰۰ ۷۶.۴۵
۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۵۹,۲۸۹ ۱۰۰ ۵,۹۲۸,۹۰۰ ۱,۵۱۷.۶۸
۳۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۵۵,۰۹۷ ۱۰۰ ۵,۵۰۹,۷۰۰ ۱۰۴.۸
۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۵۵,۲۲۰ ۱۰۰ ۵,۵۲۲,۰۰۰ ۴۶۵.۳۲
۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۵۵,۸۷۳ ۱۰۰ ۵,۵۸۷,۳۰۰ ۳۲۶.۹۶