صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۵۹,۵۲۵ ۱,۰۰۰ ۵۹,۵۲۵,۰۰۰ ۷۶.۴۵
۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۵۹,۲۸۹ ۱,۰۰۰ ۵۹,۲۸۹,۰۰۰ ۱,۵۱۷.۶۸
۶۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۵۵,۰۹۷ ۱,۰۰۰ ۵۵,۰۹۷,۰۰۰ ۱۰۴.۸
۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۵۵,۲۲۰ ۱,۰۰۰ ۵۵,۲۲۰,۰۰۰ ۴۶۵.۳۲
۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۵۵,۸۷۳ ۱,۰۰۰ ۵۵,۸۷۳,۰۰۰ ۳۲۶.۹۶
۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ۵۵,۷۹۶ ۱,۰۰۰ ۵۵,۷۹۶,۰۰۰ ۷۳.۰۹
۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۵۶,۴۳۳ ۱,۰۰۰ ۵۶,۴۳۳,۰۰۰ (۴۶.۱۸)
۶۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۵۸,۸۲۴ ۱,۰۰۰ ۵۸,۸۲۴,۰۰۰ ۰.۰۷
۶۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۶۲,۲۸۶ ۱,۰۰۰ ۶۲,۲۸۶,۰۰۰ (۲۸.۱)
۷۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۶۲,۰۹۲ ۱,۰۰۰ ۶۲,۰۹۲,۰۰۰ ۴۹.۲۹