صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۶۶,۵۲۹ ۱,۰۰۰ ۶۶,۵۲۹,۰۰۰ (۹.۷۳)
۸۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۶۶,۶۹۰ ۱,۰۰۰ ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ (۲۳.۱۴)
۸۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۶۶,۶۲۰ ۱,۰۰۰ ۶۶,۶۲۰,۰۰۰ (۷.۲۷)
۸۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۶۷,۴۴۹ ۱,۰۰۰ ۶۷,۴۴۹,۰۰۰ (۱۴.۹)
۸۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۶۷,۷۲۹ ۱,۰۰۰ ۶۷,۷۲۹,۰۰۰ ۱۹.۲
۸۶ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۶۶,۴۵۱ ۱,۰۰۰ ۶۶,۴۵۱,۰۰۰ ۲.۱۹
۸۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۶۰,۹۸۵ ۱,۰۰۰ ۶۰,۹۸۵,۰۰۰ ۱.۶۳
۸۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۶۲,۳۵۹ ۱,۰۰۰ ۶۲,۳۵۹,۰۰۰ ۵۳.۶۵
۸۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۶۷,۴۹۵ ۱,۰۰۰ ۶۷,۴۹۵,۰۰۰ ۰.۶۳
۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ ۶۹,۴۳۷ ۱,۰۰۰ ۶۹,۴۳۷,۰۰۰ ۲۴.۴۸