صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۹۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۷۱,۷۲۸ ۱,۰۰۰ ۷۱,۷۲۸,۰۰۰ (۳۴.۲۵)
۹۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۷۲,۳۶۵ ۱,۰۰۰ ۷۲,۳۶۵,۰۰۰ ۲۷.۹۵
۹۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۷۶,۶۸۵ ۱,۰۰۰ ۷۶,۶۸۵,۰۰۰ ۸۵.۵۸
۹۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۷۹,۴۰۵ ۱,۰۰۰ ۷۹,۴۰۵,۰۰۰ ۴۷۰.۸۷
۹۵ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۷۱,۰۴۲ ۱,۰۰۰ ۷۱,۰۴۲,۰۰۰ ۲۷.۶
۹۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۷۱,۴۰۴ ۱,۰۰۰ ۷۱,۴۰۴,۰۰۰ (۲۶.۴۱)
۹۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۷۴,۶۶۶ ۱,۰۰۰ ۷۴,۶۶۶,۰۰۰ ۲۷.۸۲
۹۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۷۵,۹۴۷ ۱,۰۰۰ ۷۵,۹۴۷,۰۰۰ (۳۶.۲۱)
۹۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۷۴,۲۵۲ ۱,۰۰۰ ۷۴,۲۵۲,۰۰۰ (۲۸.۳)
۱۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۷۸,۲۸۵ ۱,۰۰۰ ۷۸,۲۸۵,۰۰۰ ۱۷.۵۵