صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۷۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۶۳,۴۱۶ ۱,۰۰۰ ۶۳,۴۱۶,۰۰۰ ۷۰.۰۴
۷۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۶۳,۱۵۴ ۱,۰۰۰ ۶۳,۱۵۴,۰۰۰ ۵۷.۷۴
۷۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۶۳,۵۴۰ ۱,۰۰۰ ۶۳,۵۴۰,۰۰۰ ۸۰.۶۳
۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۶۹,۴۷۲ ۱,۰۰۰ ۶۹,۴۷۲,۰۰۰ ۳۳.۴۳
۷۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۶۶,۰۵۶ ۱,۰۰۰ ۶۶,۰۵۶,۰۰۰ ۴۳.۰۷
۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۶۷,۲۴۳ ۱,۰۰۰ ۶۷,۲۴۳,۰۰۰ ۱۹.۹۶
۷۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۶۲,۴۱۱ ۱,۰۰۰ ۶۲,۴۱۱,۰۰۰ ۵.۰۷
۷۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۶۳,۰۲۳ ۱,۰۰۰ ۶۳,۰۲۳,۰۰۰ ۲۰.۲۶
۷۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۶۵,۹۱۵ ۱,۰۰۰ ۶۵,۹۱۵,۰۰۰ ۸.۵۹
۸۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۶۶,۶۶۹ ۱,۰۰۰ ۶۶,۶۶۹,۰۰۰ ۴۹.۲۳