صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۲۱ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۷۴,۰۵۸ ۱,۵۱۵ ۱۱۲,۱۷۵,۶۵۳ ۲۵۰.۹۳
۱۲۲ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۶۸,۹۰۷ ۱,۸۷۲ ۱۲۸,۹۸۷,۰۱۳ ۳۰۷.۶۵
۱۲۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۶۲,۹۸۰ ۱,۰۰۳ ۶۳,۱۵۰,۰۴۶ (۳۴.۰۹)
۱۲۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۵۲,۹۹۴ ۱,۰۰۰ ۵۲,۹۹۴,۰۰۰ ۸۵.۸
۱۲۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۴۹,۸۵۶ ۱,۰۰۰ ۴۹,۸۵۶,۰۰۰ ۴۱۴.۸۶
۱۲۶ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ ۴۹,۹۹۳ ۱,۰۰۰ ۴۹,۹۹۳,۰۰۰ ۳.۸۲
۱۲۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۴۹,۹۹۷ ۱,۱۹۳ ۵۹,۶۲۶,۴۲۲ ۲۰۶.۱۳
۱۲۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۴۹,۹۵۸ ۱,۰۰۰ ۴۹,۹۵۸,۰۰۰ ۸۸.۱۱