صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۸۲,۱۲۷,۱۳۲ ۱۰۰ ۸,۲۱۲,۷۱۳,۲۰۰ ۱۰.۲
۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۸۳,۲۷۳,۹۲۰ ۱۰۰ ۸,۳۲۷,۳۹۲,۰۰۰ (۴۹.۸۶)
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸۴,۲۶۹,۹۲۹ ۱۰۰ ۸,۴۲۶,۹۹۲,۹۰۰ ۲۰.۳۱
۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷ ۱۰۰ ۸,۵۴۰,۴۸۱,۷۰۰ (۵۵.۱۳)
۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۸۷,۲۵۷,۹۸۱ ۱۰۰ ۸,۷۲۵,۷۹۸,۱۰۰ (۳۵.۹۷)
۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۱۰۰ ۸,۸۴۶,۲۸۴,۸۰۰ (۱۷.۸۹)
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۸۸,۳۳۸,۲۱۰ ۵۰ ۴,۴۱۶,۹۱۰,۵۰۰ ۱۹۷.۶۲
۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۸۳,۶۳۲,۶۲۶ ۵۰ ۴,۱۸۱,۶۳۱,۳۰۰ ۱۶۳.۷۳
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۸۳,۷۹۳,۵۲۳ ۵۰ ۴,۱۸۹,۶۷۶,۱۵۰ ۲۴۹.۵۱
۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۸۵,۰۵۰,۴۳۱ ۵۰ ۴,۲۵۲,۵۲۱,۵۵۰ (۹.۵۳)