صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/04 200,009 198,783 198,783 0 0 227,966,679 0 139,786,798 88,179,881 17,528,690,213,204
182 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/03 200,438 199,209 199,209 0 0 227,966,679 0 139,786,798 88,179,881 17,566,198,487,738
183 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/02 200,446 199,216 199,216 0 297 227,966,679 40,670 139,786,798 88,179,881 17,566,880,611,427
184 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/01 200,453 199,224 199,224 0 20,272 227,966,382 113,370 139,746,128 88,220,254 17,575,632,970,297
185 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/31 201,704 200,467 200,467 0 246 227,946,110 182,756 139,632,758 88,313,352 17,703,873,918,381
186 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/30 201,574 200,334 200,334 0 2,685 227,945,864 793,984 139,450,002 88,495,862 17,728,708,846,040
187 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/29 202,153 200,919 200,919 0 9,956 227,943,179 50,056 138,656,018 89,287,161 17,939,461,752,597
188 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/28 203,008 201,769 201,769 0 0 227,933,223 0 138,605,962 89,327,261 18,023,436,445,485
189 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/27 204,105 202,857 202,857 0 0 227,933,223 0 138,605,962 89,327,261 18,120,693,206,078
190 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/26 204,113 202,865 202,865 0 81,101 227,933,223 37,149 138,605,962 89,327,261 18,121,390,680,325
191 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/25 204,120 202,872 202,872 0 14,018 227,852,122 132,120 138,568,813 89,283,309 18,113,067,470,598
192 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/24 204,338 203,086 203,086 0 23,190 227,838,104 258,264 138,436,693 89,401,411 18,156,207,597,662
193 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/23 202,014 200,780 200,780 0 39 227,814,914 592,074 138,178,429 89,636,485 17,997,180,994,726
194 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/22 202,866 201,635 201,635 0 380 227,814,875 48,062 137,586,355 90,228,520 18,193,235,584,949
195 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/21 203,925 202,687 202,687 0 0 227,814,495 0 137,538,293 90,276,202 18,297,812,619,979
196 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/20 205,046 203,800 203,800 0 0 227,814,495 0 137,538,293 90,276,202 18,398,268,979,765
197 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/19 205,054 203,808 203,808 0 882 227,814,495 445,358 137,538,293 90,276,202 18,398,991,790,417
198 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/18 205,056 203,816 203,816 0 117,104 227,813,613 194,472 137,092,935 90,720,678 18,490,305,049,313
199 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/17 206,417 205,169 205,169 0 494 227,696,509 361,243 136,898,463 90,798,046 18,628,926,658,325
200 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/16 207,045 205,797 205,797 0 1,043 227,696,015 296,244 136,537,220 91,158,795 18,760,178,310,409