صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/23 198,730 197,506 198,359 853 3,683 228,202,868 11,794 141,590,625 86,612,243 17,106,473,792,022
162 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/22 198,738 197,514 198,367 853 9 228,199,185 20,353 141,578,831 86,620,354 17,108,748,848,673
163 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/21 198,060 196,841 197,693 852 3,670 228,199,176 313,528 141,558,478 86,640,698 17,054,438,440,032
164 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/20 194,299 193,109 193,959 850 117,599 228,195,506 136,147 141,244,950 86,950,556 16,790,970,283,915
165 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/19 193,794 192,605 193,454 849 264 228,077,907 71,086 141,108,803 86,969,104 16,750,646,445,291
166 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/18 196,349 195,139 195,139 0 0 228,077,643 0 141,037,717 87,039,926 16,984,873,672,476
167 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/17 195,836 194,626 194,626 0 0 228,077,643 0 141,037,717 87,039,926 16,940,247,466,085
168 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/16 195,844 194,634 194,634 0 426 228,077,643 180,815 141,037,717 87,039,926 16,940,923,219,099
169 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/15 196,350 195,142 195,142 0 0 228,077,217 0 140,856,902 87,220,315 17,060,107,857,563
170 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/15 195,850 194,642 194,642 0 0 228,077,217 0 140,856,902 87,220,315 17,020,369,969,504
171 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/14 196,363 195,153 195,153 0 12,617 228,077,217 269,342 140,856,902 87,220,315 17,021,305,866,580
172 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/13 196,367 195,161 195,161 0 1,621 228,064,600 244,164 140,587,560 87,477,040 17,072,069,301,865
173 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/12 197,423 196,213 196,213 0 25,930 228,062,979 16,877 140,343,396 87,719,583 17,211,722,252,933
174 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/11 199,899 198,671 198,671 0 0 228,037,049 0 140,326,519 87,710,530 17,425,571,709,997
175 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/10 201,880 200,640 200,640 0 0 228,037,049 0 140,326,519 87,710,530 17,598,198,912,467
176 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/09 201,888 200,648 200,648 0 63,752 228,037,049 41,704 140,326,519 87,710,530 17,598,901,969,148
177 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/08 201,896 200,655 200,655 0 5,573 227,973,297 111,699 140,284,815 87,688,482 17,595,102,060,795
178 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/07 200,976 199,741 199,741 0 454 227,967,724 142,479 140,173,116 87,794,608 17,536,199,070,683
179 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/06 198,332 197,117 197,117 0 431 227,967,270 160,538 140,030,637 87,936,633 17,333,794,648,277
180 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/05 198,595 197,378 197,378 0 160 227,966,839 83,301 139,870,099 88,096,740 17,388,350,701,755