صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/19 213,815 212,522 212,522 0 0 229,040,960 0 145,284,130 83,756,830 17,800,182,156,516
102 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/18 215,308 214,003 214,003 0 0 229,040,960 0 145,284,130 83,756,830 17,924,217,764,055
103 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/17 215,315 214,009 214,009 0 4,659 229,040,960 16,834 145,284,130 83,756,830 17,924,756,909,765
104 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/16 215,321 214,016 214,016 0 270 229,036,301 24,788 145,267,296 83,769,005 17,927,898,182,787
105 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/15 215,382 214,079 214,079 0 12,242 229,036,031 60,396 145,242,508 83,793,523 17,938,408,991,429
106 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/15 214,882 213,579 213,579 0 12,242 229,036,031 60,396 145,242,508 83,793,523 17,896,512,229,929
107 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/14 210,817 209,540 209,540 0 9,753 229,023,789 131,593 145,182,112 83,841,677 17,568,188,534,915
108 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/13 208,785 207,523 207,523 0 6,766 229,014,036 202,505 145,050,519 83,963,517 17,424,380,023,896
109 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/12 207,919 206,664 206,664 0 0 229,007,270 0 144,848,014 84,159,256 17,392,717,336,434
110 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/11 209,586 208,317 208,317 0 0 229,007,270 0 144,848,014 84,159,256 17,531,835,350,883
111 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/10 209,593 208,324 208,324 0 10,539 229,007,270 52,065 144,848,014 84,159,256 17,532,434,571,821
112 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/09 209,600 208,331 208,331 0 42,738 228,996,731 64,653 144,795,949 84,200,782 17,541,671,894,083
113 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/08 207,856 206,604 206,604 0 27,262 228,953,993 19,597 144,731,296 84,222,697 17,400,725,536,927
114 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/07 206,766 205,521 205,521 0 189,323 228,926,731 19,984 144,711,699 84,215,032 17,307,969,277,304
115 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/06 206,058 204,814 204,814 0 32,062 228,737,408 13,288 144,691,715 84,045,693 17,213,713,436,659
116 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/05 205,755 204,522 204,522 0 0 228,705,346 0 144,678,427 84,026,919 17,185,372,070,553
117 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/04 201,970 200,760 200,760 0 0 228,705,346 0 144,678,427 84,026,919 16,869,208,595,099
118 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/03 201,977 200,766 200,766 0 2,326 228,705,346 67,628 144,678,427 84,026,919 16,869,786,720,707
119 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/02 201,983 200,773 200,773 0 0 228,703,020 109,923 144,610,799 84,092,221 16,883,473,183,097
120 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/01 197,285 196,097 196,097 0 3,640 228,703,020 31,477 144,500,876 84,202,144 16,511,800,841,919